Testimony of U. Altansukh

Testimony of D. Bujinlkham

Testimony of N. Undarmaa

Testimony of B.Odgerel

Testimony of B.Solongo

Testimony of N.Batbayar

Testimony of B.Oyuntsetseg

Testimony of Ch.Bayasgalan

Testimony of J.Yanjmaa